آزمایشگاههای سیار


با توجه به سوابق اجرایی مدیریت این شرکت در زمینه ساخت کابینهای خودرویی و تلفیق تجربه فوق با سکوبندیهای آزمایشگاه ، طراحی و ساخت آزمایشگاههای سیار به منظور ایجاد لابراتوارهای متحرک یکی از توانمندیهای منحصر به فرد این شرکت میباشد.

در ساخت آزمایشگاههای سیار نه تنها قابلیت استفاده از سکوبندیها همگام با شرایط خودرو نظیر تامین نیروی محرکه مورد نیاز مورد توجه میباشد ، بلکه شرایط رفاهی برای پروژه های خارج از حدود شهرها نیز میبایست مد نظر قرار بگیرد.