میزهای توزین

میزهای توزین

با توجه به اینکه محل استقرار دستگاههای ترازو باید در نواحی عاری از لرزش و ارتعاش باشند ، بدین منظور از میزهای مخصوص ترازو باید استفاده گردد که ویژگی میزهای ترازوی این شرکت به شرح زیر میباشد:
1- بدنه اصلی از پروفیل 50 × 50 یا 60 × 60 با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک میباشند.
2- محل استقرار سنگ اصلی زیرین از نبشی متناسب با پروفیل پایه با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک.
3- استفاده از سنگ یکپارچه بر روی نبشی موجود با ضربه گیرهای مخصوص.
4- استفاده از سنگ دوم استقرار یافته بر روی سنگ اول 
5- ابعاد میز در دو تیپ 75 × 75 × 90 و 75 × 90 × 90 سانتیمتر.